ANEXT, a.s.

Podľa čoho sa rozhodovať pri výbere riešenia BI?

PCREVUE / 4.6.2016

Asi každá firma, ktorá uvažuje o výbere podnikového informačného systému čiže technológie business intelligence, si na začiatku kladie zásadnú otázku: Existuje riešenie business intelligence (BI), ktoré je finančne nenáročné, rýchlo implementovateľné, ponúka najrozmanitejšie funkcionality, OLAP, prezentovanie dát na mapách či dokonca „skákajúce grafy“ a pri tom všetkom bude používateľsky prívetivé? Odpoveď znie: jednoznačne nie.

Vždy závisí od konkrétneho podniku či inštitúcie, ako chce technológiu používať. Iné požiadavky na informačný systém má podnik, ktorý začína stavať systém na „zelenej lúke“, iné zasa podnik, ktorý už nejaké nástroje využíva a hľadá len možnosť modernizácie.

Tri možnosti obstarania

Pokiaľ ide o autora technológie, možno ich rozdeliť do troch skupín: open source comunnity edition, open source enterprise edition, riešenia veľkých vendorov.

Každá z týchto možností má svoje za a proti. Pritom záleží na konkrétnom podniku, ktorá voľba je preň najvýhodnejšia.

Edície open source comunnity predstavujú technológie, ktoré možno stiahnuť, nainštalovať a prevádzkovať zadarmo. Zákazníkov táto predstava veľmi láka. Neuvedomujú si však alternatívne náklady, ktoré open source riešenia prinášajú.  Na Slovensku nie je veľa konzultantov, ktorí by vedeli implementovať tieto nástroje, preto aj odmena za ich prácu je vyššia ako priemer. Takisto vytváranie zložitejších výstupov je práca skôr pre programátora než analytika.

Zákazníci sa tešia, že bez poplatkov budú môcť vytvárať základné zostavy, využívať analytické nástroje, mať vlastný portál BI. No ak narazia na limity ochudobnených nástrojov, je nevyhnutné vynaložiť nemalé finančné prostriedky na ďalší vývoj. Najväčšie sklamanie však prichádza vtedy, ak zákazník upgraduje napríklad internetový prehliadač a zistí, že jeho riešenie BI nepodporuje najnovšie verzie prehliadačov.

Pri edíciách open source enterprise sa zákazník nemusí báť o kompatibilitu so softvérom potrebným na prevádzku. Edície enterprise okrem pravidelného dopracovania kompatibility poskytujú viaceré možnosti podpory. Zákazník spravidla neplatí za nákup licencií ako pri veľkých BI vendoroch, ale platí za ročnú podporu.

Nemusí tak vynaložiť finančné prostriedky na prvotný nákup licencií, ale tieto náklady si postupne rozloží v čase. Platí, že pri sedem až desaťročnom používaní sa náklady vyrovnajú riešeniam veľkých vendorov.

Čo sa stane, ak sa zákazník rozhodne nepredlžiť podporu edície enterprise? V tom lepšom prípade sa systém downgraduje na funkcionalitu edície comunnity, v tom horšom sa bez nového licenčného kľúča systém ďalej nepohne.

Edície enterprise majú okrem podpory už i viaceré dopracované funkcionality, ktoré často edíciám comunnity chýbajú, ako je napríklad verziovaný repozitár či integrácia používateľských oprávnení za využitia autentifikačného poskytovateľa.

Technológie od veľkých vendorov väčšinou využívajú väčšie korporácie s dobrým finančným zázemím. Pozostávajú z profesionálnych nástrojov a aplikácií, ktoré prešli dlhoročným vývojom a testovaním. Dokumentácie, manuály, ako i školenia pre administrátorov, analytikov i reportingových špecialistov sú v súčasnosti dostupné v takmer každom školiacom stredisku.

Rozdiely v základných funkcionalitách, ako spôsob vytvárania reportov, analýz, dashboardov a spôsob distribúcie výstupov, nie sú až také markantné. Samozrejme, nájdu sa aj aplikácie, ktoré sú špecifické pre daného vendora. Niektoré podporujú štatistické analýzy formou „wizardov“, iné zasa formou písania skriptov, niektoré sú zasa viac intuitívne.

Hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje výber technológie, je bezpochyby cena. Všeobecný názor je taký, že riešenia BI sú drahé, a preto niektoré menšie podniky upustia od myšlienky zavádzania týchto systémov. Podľa nášho názoru riešenia nemusia byť finančne náročné, ak sa licenčný model nastaví a navrhne správne.

Ako platiť za licencie

Vo všeobecnosti existujú tri spôsoby licencovania: licencia na používateľa, konkurenčná licencia a licencia PVU ( procesor value unit).

Licencia na používateľa je štandardný spôsob licencovania, kde sa pre jedného konkrétneho používateľa zakúpi balíček aplikácií a funkcionalít, ktoré môže používať. K tomuto variantu sa zákazník prikláňa vtedy, ak vie presne určiť počty a roly používateľov. Ide o najlacnejší variant.

Pri konkurenčnej licencii sa definuje, koľko používateľov môže byť v danom momente prihlásených. Oproti predchádzajúcemu variantu sa môže cena vyšplhať na 1,5 až dvojnásobok.

Licencia PVU vychádza z odhadu serverového výkonu. Zákazníci ju využívajú vtedy, keď nevedia vopred definovať počet koncových používateľov BI. Každý vendor má pravidlá, vďaka ktorým vie približne určiť procesorový výkon pre daného zákazníka.

Znamená to, že sa dopredu odhaduje, koľko používateľov bude v danom časovom období  využívať aplikácie na tvorbu reportov a analýz. V prípade, že sa tento počet prekročí, systém začne mať dlhšie reakcie. Cena takéhoto riešenia sa pohybuje medzi dvoj- až trojnásobkom ceny licencovania na používateľa.

Záleží len na zákazníkovi, ku ktorému variantu sa prikloní. Každý je v niečom špecifický a neexistuje univerzálne najlepší výber. Na správne rozhodnutie je dobré odpovedať si na tieto základné otázky:

Odporúčame sa už pri začiatočných úvahách obrátiť na konzultačné spoločnosti, ktoré sa danej problematike dlhodobo venujú. Pri výbere sú dôležité predchádzajúce skúsenosti s implementáciou a etablovaný tím kvalitných IT špecialistov na vývoj portálov a aplikácií.

Jozef Chamraz
CEO spoločnosti ANEXT, a. s.

https://www.pcrevue.sk/a/Podla-coho-sa-rozhodovat-pri-vybere-riesenia-BI